Sprengel's Deformity

  • High set scapula
  • Vertebral anomaly
  • Rib anomaly