Atelectasis

  • Segmental
  • Anterior sub-segment of RUL
  • "Bronchial wedge"